Εφαρμογές Θερμομόνωσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
 

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΣΕ ΔΩΜΑΤΑ
MONOPOLY EPS 200 , EPS 150

Συμβατικό δώμα
Για την θερμομόνωση του δώματος συνιστάται η χρήση του Monopoly EPS 150 ή Monopoly EPS 200. 

                                               

 • Στην πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος τοποθετείται φράγμα υδρατμών
 • Η θερμομόνωση πρέπει να υπολογίζεται με το μεγαλύτερο δυνατό πάχος. Συνιστάται η χρήση πλακών Monopoly EPS 150 ή EPS 200 που χαρακτηρίζονται από τις υψηλές αντοχές στις μηχανικές καταπονήσεις και δεν απορροφούν υγρασία.
 • Η παράθεση των πλακών EPS Monopoly μπορεί να γίνει είτε με απλή, σφιχτή τοποθέτηση, είτε ακόμη καλύτερα με τη χρήση των ειδικών πλακών τύπου πατούρας, ώστε να αποφεύγεται ο σχηματισμός θερμογεφυρών.
 • Στη συνέχεια τοποθετείται φύλλο πολυαιθυλενίου για την προστασία της θερμομόνωσης και γίνεται διάστρωση λεπτοσκυροδέματος με προσοχή στη διαμόρφωση κλίσεων.
 • Η απόληξη της όλης κατασκευής στα στηθαία πρέπει να διαμορφώνεται τεχνικά  άψογα, με τοποθέτηση στα σημεία συνάντησης οριζοντίων και κατακόρυφων στοιχείων του δώματος τριγωνικής πρισματικής διατομής από πολυστερίνη και επικόλληση της στεγάνωσης στο στηθαίο σε ύψος τουλάχιστον 20 εκ. πάνω από την τελική επιφάνεια του δώματος.
 • Η διαμόρφωση της τελικής επικάλυψης του δώματος μπορεί να γίνει είτε με χρήση κονιάματος και πλακιδίων πάνω στο λεπτοσκυρόδεμα, είτε να περιοριστεί στην στεγανωτική μεμβράνη. Στην τελευταία περίπτωση η μεμβράνη πρέπει να έχει επικάλυψη ορυκτής ψηφίδας ή φύλλου αλουμινίου, ώστε να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.
 • Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα σημεία όπου υπάρχουν υδρορροές ή σιφώνια.

 

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ
 

Διπλή Τοιχοποιϊα - EPS 100

Για τη θερμομόνωση της διπλής τοιχοποιίας συνιστάται η χρήση του Monopoly EPS 100.
Για τη θερμομόνωση των στοιχείων σκυροδέματος και του σενάζ συνιστάται η χρήση του Styropak.

                                             

 • Πρώτα γίνεται η κατασκευή της εξωτερική οπτοπλινθοδομής μεχρι το ύψος του σεναζ.
 • Ακολουθεί η τοποθέτηση των πλακών Monopoly EPS 100 με απλή, σφιχτή τοποθέτηση ή ακόμη καλύτερα με χρήση των ειδικών πλακών με πατούρα, ώστε να αποφεύγεται ο σχηματισμός θερμογεφυρών
 • Στη συνέχεια γίνεται η κατασκευή της εσωτερικής οπτοπλινθοδομής μέχρι το ύψος του σενάζ
 • Μετά γίνεται η τοποθέτηση των ξυλότυπων στα δυο πλαϊνά του σεναζ. Στην εξωτερική πλευρά τοποθετείται εσωτερικά το Stryroplakστη συνέχεια τοποθετείται ο οπλισμός και τέλος σκυροδετείτε το σεναζ.
 • Μετά την παρέλευση ικανού χρονικού διαστήματος συνεχίζεται η κατασκευή της τοιχοποιίας.
 • Ανά αποστάσεις είναι καλό τα δύο κελύφη να συνδέονται μεταξύ τους με πλαστικά στηρίγματα που τοποθετούνται στο κονίαμα.

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
STYROPLAK, MONOPOLY BLUE

Για την εφαρμογή της θερμομόνωσης σε στοιχεία σκυροδέματος, τοιχία κα υποστυλώματα, συνίσταται η χρήση του Styropak DELTA-F ή Styropak RF ή Monopoly blue.

                                               

 • Οι θερμομονωτικές πλάκες Styropak ή Monopoly blue τοποθετούνται στον ξυλότυπο του τοιχίου ή του υποστυλώματος και στερεώνονται με μεταλλικά ή πλαστικά άγκιστρα
 • Ακολουθεί η σκυροδέτηση σύμφωνα με τους κανόνες τεχνικής
 • Μετά την παρέλευση ικανού χρονικού διαστήματος ακολουθεί η αφαίρεση του ξυλότυπου
 • Η τελική επίχριση γίνεται απευθείας πάνω στην επιφάνεια του Styropakή του Monopoly Blue
 • Συνιστάται η άμεση επίχριση της κατασκευής, καθώς η πολυστερίνη δεν επιτρέπεται να παραμείνει επί μακρό διάστημα εκτεθειμένη στην ηλιακή ακτινοβολία
 • Σε περίπτωση στοιχείων σκυροδέματος μεγάλων διαστάσεων χωρίς φυσική διακοπή συνιστάται η χρήση πλαστικού πλέγματος του κονιάματος

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης
MONOPOLY EPS80, EPS 100, EPS150, EPS200

MONOPOLY GRAPHITE EPS80,EPS100,EPS150

Για την εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του εξειδικευμένου για τη λύση αυτή υλικού.

                                                   
Η εφαρμογή της λύσης της εξωτερικής θερμομόνωσης γίνεται πάντα στη βάση των οδηγιών του προμηθευτή, ο οποίος διαθέτει την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και την πιστοποίηση του συνολικού συστήματος. Τα όσα αναφέρονται στο τεχνικό αυτό φυλλάδιο αποτελούν γενικές αρχές εφαρμογής.

 • Σε περίπτωση εφαρμογής σε υφιστάμενο κτίριο γίνεται έλεγχος της κατάστασης του επιχρίσματος και επισκευάζονται τυχόν αποσαθρώσεις και άλλες φθορές.
 • Σε περίπτωση νέας κατασκευής πρέπει να δίνεται έμφαση στην επιπεδότητα της τοιχοποιίας .
 • Η Διογκωμένη Πολυστερίνη στερεωνεται επί της τοιχοποιίας και των στοιχείων σκυροδέματος με ειδική  κόλλα και αναλόγως της περίπτωσης, με ειδικά βύσματα.
 • Στη συνέχεια ακολουθεί επάλειψη στρώσης ειδικής κόλλας, επί  της οποίας τοποθετείται το συνθετικό πλέγμα .
 • Ακολουθεί η τελική επίχρηση, σε μια ή δυο στρώσεις, από ανόργανο ή ακρυλικό υλικό.

Ιδιαίτερα σημεία προσοχής κατά την κατασκευή είναι:
α) Οι κατακόρυφοι αρμοί των πλακών να μην συμπίπτουν
β) Το τέλος του πλέγματος να μην συμπίπτει με το τέλος της θερμομονωτικής πλάκας
γ)Το ένα φύλλο πλέγματος να υπερκαλύπτει το άλλο
δ) Να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα βύσματα για την τοιχοποιία και τα στοιχεία σκυροδέματος.

Εσωτερική Θερμομόνωση
EPS 100, STYROPLAK, MONOPOLY BLUE

                                                

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ PILOTIS & ΔΑΠΕΔΩΝ
 

Pilotis
EPS 80, 100, 150 / MONOPOLY BLUE / STYROPLAK

Για την εφαρμογή της θερμομόνωσης Pilotis συνιστάται η χρήση του Monopoly EPS 80, 100, 150 ή του Monopoly Blue  ή του Styroplak DELTA F ή styropak RF.

                                                  
ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. Εξαρχής εφαρμογή της θερμομόνωσης
Εφόσον έχει προβλεφθεί εξαρχής η θερμομόνωση της Pilotis, τότε η τοποθέτηση του θερμομονωτικού υλικού Monopoly ESP150 ή Styroplak ή Monopoly Blue, γίνεται στον ξυλότυπο. Μετά την απομάκρυνση του ξυλότυπου τοποθετείται πλαστικό πλέγμα για την ενίσχυση της πρόσφυσης του επιχρίσματος, το οποίο στερεώνεται με τα κατάλληλα βύσματα.
Ακολουθούν η επίχριση και αναλόγως των απαιτήσεων της τελικής επιφάνειας.
2. Αναδρομική θερμομόνωση
Στην περίπτωση που δεν έχει προβλεφθεί εξαρχής θερμομόνωση της Pilotis, τότε η τοποθέτηση του θερμομονωτικού υλικού, Monopoly EPS 80 ή EPS 100, πάνω στην πλάκα του οπλισμένου σκυροδέματος γίνεται με κόλλα. Στη συνέχεια τοποθετείται πλαστικό πλέγμα για την ενίσχυση της πρόσφυσης του επιχρίσματος, το οποίο στερεώνεται με κατάλληλα βύσματα, που συμβάλουν και στη στερέωση του θερμομονωτικού υλικού.
Ακολουθούν η επίχριση και αναλόγως των απαιτήσεων, η βαφή της τελικής επιφάνειας.

Ενδιάμεσο Δάπεδο με Μόνωση  επάνω – Δάπεδο στο έδαφος
EPS 200 , Styroplak, EPS 150


Για την εφαρμογή θερμομόνωσης δαπέδου συνιστάται η εφαρμογή του Monopoly EPS 150 ή του Monopoly EPS 200 ή του StyropakDELTA-F ή Styropak RF

                                                 
ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ.
1. Δάπεδο μεταξύ ορόφων
Μετά την εξομάλυνση και τον  καθαρισμό της επιφάνειας της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος γίνεται η τοποθέτηση της θερμομόνωσης Monopoly EPS 150 ή του Monopoly EPS 200 ή Styropak, με σφιχτή παράθεση των πλακών.
Ακολουθεί η τοποθέτηση φύλλου πολυαιθυλενίου για τη προστασία του θερμομονωτικού υλικού από την διύγρανση και την διάστρωση γαρμπιλοδέματος οπλισμένου με μεταλλικό πλέγμα.
Στη συνέχεια γίνεται η διάστρωση της τελικής επιφάνειας με μάρμαρο ή κεραμικά πλακίδια με χρήση κόλλας.
Προσοχή απαιτείται κατά τη διαμόρφωση των περιμετρικών, ώστε τα σοβατεπιά να μην εφάπτονται απευθείας στον τοίχο για την αποφυγή ηχογεφυρων.
2. Δάπεδο ισογείου
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσεκτική στεγάνωση της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος με επάλειψη στρώσεων ασφαλτικού γαλακτώματος, για την αποφυγή διύγρανσης από ανιούσα υγρασία.
Κατά τα λοιπά, οι εργασίες γίνονται με τον ίδιο τρόπο όπως και στην περίπτωση δαπέδου μεταξύ ορόφων.

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ
Κεραμοσκεπή σε πλάκα σκυροδέματος
EPS 50  EPS 100, EPS 150


Για την θερμομόνωση της κεραμοσκεπής σε επικλινή πλάκα σκυροδέματος συνιστάται η χρήση του Monopoly EPS 50 ή EPS 100, εάν τα κεραμίδια τοποθετούνται κολυμβητά. Εάν τοποθετούνται δετά, τότε συνιστάται η χρήση του Monopoly EPS 100 ή EPS 150.

                                                

 • Η επικλινής πλάκα σκυροδέματος στεγανώνεται επιμελώς πριν την έναρξη των επόμενων εργασιών
 • Ακολουθεί η κατασκευή του καννάβου της κεραμοσκεπής από διαμήκεις ξύλινες διαδοκίδες. Η παράθεση των πλακών Monopoly EPS γίνεται με απλή, σφιχτή, τοποθέτηση, ώστε να εφάπτονται στις δοκίδες και να αποφεύγεται ο σχηματισμός διάκενων. Εάν τα κεραμίδια τοποθετούνται κολυμβητά συνιστάται η χρήση του Monopoly EPS 50 ή EPS 100. Εάν τα κεραμίδια τοποθετούνται δετά, τότε συνιστάται η χρήση του Monopoly EPS 100 ή EPS 150.
 • Στη συνέχεια τοποθετείται φύλλο πολυαιθυλενίου, που στερεώνεται στις διαδοκίδες
 • Η κεραμοσκεπή ολοκληρώνεται είτε με δέσιμο των κεραμιδιών στις εγκάρσιες διαδοκίδες που τοποθετούνται, είτε με την τοποθέτηση των κεραμιδιών κολυμβητά σε κονίαμα, αφού έχει πρώτα κατασκευαστεί το σχετικό σανίδωμα.

Ξύλινη κεραμοσκεπή εξωτερικά θερμομονωμένη
EPS 100, EPS 50


Για την εξωτερική θερμομόνωση της ξύλινης κεραμοσκεπής συνιστάται η χρήση του Monopoly EPS 50 ή EPS 100.

                                                 

 • Πάνω στη φέρουσα κατασκευή από  ξύλινους δοκούς κατασκευάζεται σανίδωμα.
 • Ακολουθεί η επιμελημένη στεγάνωση με τοποθέτηση ασφαλτικής μεμβράνης για την προστασία από την υγρασία.
 • Μετά την τοποθέτηση των ξύλινων διαδοκίδων γίνεται η παράθεση των πλακών Monopoly EPS 50 ή  EPS  100 με απλή , σφιχτή  τοποθέτηση, ώστε να εφάπτονται στις δοκίδες και να αποφεύγεται ο σχηματισμός διάκενων.
 • Ακολουθεί η διάστρωση φύλλου πολυαιθυλενίου , χωρίς αυτό να εκτείνεται υπερβολικά, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος καταστροφής του .
 • Στη συνέχεια δημιουργείται κάνναβος ξύλινων διαδοκίδων, ώστε να καταστεί δυνατή η στερέωση  των κεραμιδιών με δέσιμο στις εγκάρσιες  διαδοκίδες.
 • Εναλλακτικά κατασκευάζεται σανίδωμα επί του οποίου ακολουθεί η τοποθέτηση των κεραμιδιών «κολυμβητά» σε τσιμεντοκονία.

Ξύλινη κεραμοσκεπή εσωτερικά θερμομονωμένη
EPS 100, EPS 150


Για την εσωτερική θερμομόνωση της ξύλινης κεραμοσκεπής συνιστάται η χρήση του Monopoly EPS 100 ή Monopoly EPS 150.

                                                

 • Η λύση αυτή συνιστάται για την αναδρομική θερμομόνωση υφιστάμενων κεραμοσκεπών . Για τον λόγο αυτό οφείλει να προηγείται έλεγχος της κατάστασης των κεραμιδιών και αντικατάσταση των φθαρμένων.  Στη συνέχεια ακολουθεί από μέσα έλεγχος της κατάστασης του σανιδώματος και αποκατάσταση των όποιων φθορών υπάρχουν.
 • Οι πλάκες Monopoly EPS 100 ή Monopoly EPS 150 τοποθετούνται από τη εσωτερική πλευρά της στέγης, ανάμεσα στις ξύλινες δοκούς, και στερεώνονται με πλαστικά βύσματα.
 • Στη συνέχεια γίνεται τοποθέτηση φύλλου πολυαιθυλενίου, που στερεώνεται μηχανικά στις δοκούς, χωρίς αυτό να εκτείνεται υπερβολικά, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος καταστροφής του
 • Τέλος διαμορφώνεται σανίδωμα που στοκάρεται και βάφεται για την τελική διαμόρφωση της εσωτερικής επιφάνειας

Κεραμοσκεπή με ψευδοροφή & μεταλλική κατασκευή ψευδοροφής
EPS 100 , EPS 150


Για την εφαρμογής της θερμομόνωσης με ψευδοροφή σε στέγη και μεταλλική ψευδοροφή, συνιστάται η χρήση του Monopoly EPS 100 ή EPS 150.    

 • H λύση αυτή συνιστάται για τη θερμομόνωση ψευδοροφών που είναι αναρτημένες είτε σε κεραμοσκεπές είτε σε πλάκες σκυροδέματος .
 • Η κατασκευή της ψευδοροφής γίνεται  σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις του προμηθευτή του συστήματος ψευδοροφής.
 • Οι πλάκες Monopoly EPS 100  ή EPS 150 απλώς εναποτίθενται πάνω στις πλάκες της ψευδοροφής.
 • Η τελική διαμόρφωση είναι αυτή της ψευδοροφής .
 • Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα, κυρίως σε βιομηχανικούς,  εμπορικούς και αποθηκευτικούς  χώρους, να τοποθετηθούν οι πλάκες Monopoly απευθείας στη μεταλλική κατασκευή.
 • Στην περίπτωση αυτή οι πλάκες τοποθετούνται μέσα στους μεταλλικούς οδηγούς ενώ μπορούν και να βαφούν.